دوستان

همه چی ساز

جزوه متره و بر آورد

تعریف متره و بر آورد :

عبارت است از تعیین دقیق اوزان و مقدرا و تعداد کلیه مواد و مصالح مصرفی در ساختمان با توجه به واحد هر کدام و از حاصل ضرب آن مقادیر در قیمت های هر کدام بر آورد ریالی آن بدست می آید و شخصی که چنیثن کاری را انجام دهد مترور گویند .

که تمامی عملیات فوق طبق نقشه های اجرایی انجام می گیرد .

شخصیت حقیقی ( اشخاص عادی )

شخصیت حقوقی ( سازمان های دولتی , شرکت ها , موسسات و ... )

کار فرما , شخص حقیقی و یا حقوقی که اجرای عملیات را به اساس پیمان به پیمانکار واگذار می نماید و در حقیقت تغذیه کننده منبع مالی پروژه می باشد .

پیمانکار , شخص حقیقی و یا حقوقی که اجرای عملیات را بر اساس پیمان بر عهده می گیرد و بون اطلاع قبلی کار فرما حق واگذاری کار را به صورت کلی و جزئی به سایر پیمانکاران را ندارد .

مشاور , شخص حقیقی و یا حقوقی می باشد که انجام مطالعات اولیه , تهیه نقشه های اجرایی , نظارت بر حسن اجرای کار را عهده دار می باشد .

پیمان , کلیه اسناد و مدارک شامل قرار داد ها , توافق نامه ها ,مشخصات فنی عمومی و خصوصی که در مراحل مختلف کاری مورد استفاده قرار می گیرد .

دستگاه نظارت : شخص حقیقی و یا حقوقی که چهار چوب اختیارات داده شده در اسناد و مدارک بر حسن انجام کار نظارت می نماید و کلیه صورت وضعیت های هر دوره را در مرحله اول تائید می نماید .

ناظر مقیم : مهندسی است که بعنوان نماینده مشاور برای نظارت مستقیم در عملیات اجرایی در کارگاه گمارده می شود .

رئیس کارگاه : شخص حقیقی که دارای تجربه کافی و تخصص لازم باشد تا کلیه امورات کارگاه را مدیریت و هماهنگ نماید . کار فرما و مهندس مشاور می تواند در رد و یا تائید رئیس کارگاه اقدام نمایند .

·       کارفرما در حقیقت پیمانکار و دستگاه نظارت و مهندس مشاور را بکار می گیرد

·       پیمان کار رئیس کارگاه را بکار می گیرد .

- شرایط پیمان    1) شرایط عمومی     2)شرایط خصوصی

شرایط عمومی : کلیه ظوابط حاکم به پیمان است که وظایف و اختیارات هر کدام از طرفین را مشخص می کند که از سوی سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد و شامل شرایط فسخ پیمان , تمدید مدت پیمان , شرایط قهدی مانند سیل و زلزله و ... , تحویل کار , پرداخت ها , کسورات و ... می باشد که در پروژه های دولتی الزاما" می بایست مورد استفاده قرار گیرد .

شرایط خصوصی : کلیه ظوابط فنی و مالی است که جهت تکمیل اسناد و مدارک پیمان مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه نمی تواند شرایط عمومی را نقض کند .

دفتر چه فهرست بها : مجموعه قیمت های اجرائی که شامل قیمت تهیه مواد و مصالح و هزینه حمل تا شعاع 30km و مازاد بر آن و تهیه و نصب و استفاده آنها می شود که هر سال با توجه به نرخ تورم بانک مرکزی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و با توجه به انواع مصالح در اختیار سازنده گان امر ساختمان قرار می گیرد و دارای انواع مختلف مانند فهرست بهای راه و باند انبیه , فاضلاب و ... می باشد .

- مشخصات فنی   1) عمومی    2) خصوصی

عمومی : مانند نشریه 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل معیار ها و ظوابط فنی برای پروژه های عمرانی است .

خصوصی : اگر مشخصات عمومی جوابگوی مسایل فنی پروژه نباشد توسط مهندسین مشاوره هر پروژه تهیه می گردد .

اگر بین مشخصات فنی دو گانگی وجود داشته باشد الویت اول با مشخصات فنی خصوصی , الویت دوم با نقشه های اجرائی و الویت سوم با مشخصات فنی عمومی است .

اولین مرحله اجرائی هر پروژه انجام مطالعات فنی و اقتصادی مربوط به پروژه می باشد که توسط مهندسین مشاور انجام می گیرد .

خدمات مهندسین مشاور به سه مرحله زیر تقسیم می شود .

مرحله اول خود به دو قسمت تقسیم بندی می شود .

قسمت اول مرحله اول " در 6 قسمت "

1- گرد آوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه (مذاکره , بازدید , امکانات و تاسیسات ,شرایط آب و هوایی )

2-بررسی و شناسایی کلی کالبدی و ظوابط مقررات ( حجم اطلاعات معماری سنتی و جدید محل , طرح های مصوب و ظوابط شهر سازی )

3-بررسی و مطالعه در مورد مصالح و روش های ساخت (بررسی مواد و مصالح و تاسیسات وجود داشته و نداشته در محل و بررسی سیستم اسکلت مناسب )

4- بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات مورد نیاز ( تعیین کلیه لوازم تاسیسات مورد نیاز با توجه به شرایط اقلیمی منطقه )

5- برنامه ریزی کالبدی (مشخص کردن نیازهای فعلی و آینده کار , برنامه فیزیکی پروژه , نمودار ارتباطی ساختمان ها در محوطه و مشخص کردن ارتباطی افقی و عمودی تمام قسمت ها و مقایسه گزینه های فنی و اقتصادی )

6-تهبه طرح شماتیک ( هزینه تقریبی )  و ارائه گزارش :طراحی سیمانی کلی ساختمانهای پروژه , تعداد طبقات , راههای ارتباطی مدت اجرا )

قسمت دوم مرحله اول " در 5 قسمت "

1-مطالعات تکمیلی در بازدید مجدد , بررسی عوامل موثر در سازه و معماری , روش های ساخت و نحوه اجرا )

2-مطالعات و طراحی معماری ( ارتباط خارجی و خط پروژه )

3-مطالعه و طراحی سازه ( ابعاد پی , خاک و طراحی مقدماتی سازه )

4-مطالعه و طراحی تاسیسات و تهیه مشخصات تجهیزات

5-تهیه نقشه های مقدماتی و گزارش مطالعات . جزیات نقشه های اجزایی و کلی و جانمایی

مرحله دوم خدمات مشاور . "در 6 قسمت"

1-انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه های اجرایی

2-تهیه مشخصات فنی

3-تهیه بر آورد هزینه اجرای عملیات

4-تهیه برنامه زمانه بندی

5-تهیه شناسنامه پروژه

6-ارائه مدارک واگزارشهای مرحله دوم

مرحله سوم  تهیه و بر گذاری مناقصه و نظارت کارگاهی در دوران ساخت نظارت عالیه , دوران ساخت و دوران تضمین

نحوه ارجاع کار و انتخاب مشاور

اگر پروژه دولتی باشد کلیه پیمانکاران مشاور می بایست دارای صلاحیت تائید شده از سوی سازمان مدبریت و برنامه ریزی کشور می باشد .

اگر پروژه خصوصی باشد در پروژه های معمولی می بایست دارای پروانه اشتغال از سوی سازمان مهندسی مربوط باشند و شهرداری ها و مراکز دولتی که مجوز احداث را می دهند به نقشه های این مجوز را می دهند که دارای شماره اشتغال باشند .

نحوه ارجاع کار و انتخاب پیمانکار

در پروژه های دولتی الزاما" می بایست پیمانکار دارای صلاحیت که بصورت رتبه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده می باشد دار باشد .

با توجه به مبلغ بر آورد بدست آمده کار به سه قسمت دسته جزئی , متوسط , عمده تقسیم بندی می شود

در جزئی خود کار پرداز دستگاه دولتی به کمترین ارائه دهنده قیمت با مسولیت خودش کار را واگذار  می کند .

در معاملات متوسط که در این حالت کار پرداز و مسئول واحد تدارکاتی قیمت ها را بررسی می کند و کمترین قیمت را ملاک عمل قرار داده و با اخذ تائید بالاترین مقام اجرایی دستگاه کار را واگذار می کند .

معاملات عمده به صورت مناقصه محدود و یا آزاد می باشد .

انواع روش های اجرایی کار

1-روش پیمانی : در این روش کلیه پرداخت کارایی و گروههای اجرایی و تهیه تمامی مصالح بعهده پیمانکار است و کار فرما فقط نظارت می کند (کارفرما مستقیما"در اجرای کار دخالت ندارد )

2-روش امانی : کار فرما مستقیما" بر اجرای پروژه دخالت دارد . کار فرما کار را به چند قسمت تقسیم و با عقد قراردادهای مجزا بصورت دستمزدی و روزمزدی شروع به انجام کار می کند .

3-مدیریت پیمان : کار فرما کار را مدیر اجرا واگذاری می کند . هزینه های مادی به عهده کارفرما است تائمین عوامل لازم برای مدیریت فنی , مالی , اداری , تدارکاتی , پشتیبانی بر عهده مدیر اجرا می باشد .

انواع قرارل داد ها

الف ) قرار داد بر اساس فهرست بها :

ب ) قرار داد متر مربع زیر بنا : کار برد در کارهای کوچک تا 2000 متر مربع زیر بنا

و نقشه هی اجرایی بایستی بدون تغییر و نقص باشد . و در متن قرار داد بایستی هزینه های احتمالی ناشی از کاهش و یا افزایش پیش بینی شوند .

ج ) قرار داد بر اساس قیمت واحد انجام کار : هر قسمت با یک قیمت مشخص کار می شود .

د ) قرار داد بر اساس قیمت مقطوع : پیمانکار برای هرآیتم کاری قیمت مشخص را طبق نقشه پیشنهاد می کند و در آخر تمامی قیمت ها جمع بسته می شوند و قیمت نهایی بدست می آید و هیچ گونه اضافه بها و تعدیل و با کسر بهای در آینده منظور نخواهد شد و اگر در جسم کار تغییراتی به وجود آید بر حسب جسم تغییرات قیمت نیز به وجود خواهد آمد .

تبصره : پیمانکار در مدت یک ماه می بایست با توجه به برنامه زمانبندی روش اجرائی و برنامه تفضیلی اجرای کار را طبق نظر مهندسین مشاور پروژه تهیه نماید تا بعد از اصلاح و تائید کارفرما جنبه اتجرایی پیدا کند .

اهدافی که از تهیه برنامه زمانبندی دنبال می شود .

1 ) اجرای پروژه با بیشترین باز دهی در کمترین وقت

2 ) تعیین مقدار مصالح و وسایل و تجهیزات و نیروی انسانی در زمان اجرای پروژه در هر مقطع کاری

3 ) آگاهی از چگونگی پیشرفت کار و مشخص شدن نقاط ضعف , قوت , مشکلات و موانع اجرایی و رفع آنها

4 ) تأمین به موقع منابع مالی پروژه در مدت اجرای عملیات

اهداف متره و بر آورد

تعیین مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر مورد نیاز تعیین تعداد ماشین آلات و جسم عملیات اجرای از هر نوع و تعیین هزینه های هر کدام از آیتم ها و قیمت کلی و تعیین مبنا برای انجام هر گونه کسر یا اضافه کاری و یا تغییر مشخصات و احجام کار و یا زمان اجرای کار .

انواع متره و بر آورد(از نظر محاسباتی)   1 ) بسته    2 ) باز

انواع متره و بر آورد (از نظر اجرایی)     1 )مقدماتی    2 ) اولیه(مبنای بر گذاری مناقصات)

3 ) موقت       4 ) قطعی

بطور کلی جهت انجام محاسبات متره می بایست به مانند سایز علوم از آهاد بین المللی استفاده کنیم

مثلا" وزن را بر اساس kgو یا gو پسوند و طول را بر اساس mm-cm-dm-m-km-hk و یا اینچ و فوت و زمان را بر اساس ثانیه و دقیقه و ساعت و ... اندازه گیری کنیم .

اگر ما زمان را بر اساس ثانیه و طول را بر اساس متر و اجزای آن و وزن را بر اساس kg و اضعاف آن را مطالعه کنیم در ساختمان هر آیتم واحد مناسب مورد سنجش قرار می گیرد که در زیر به آنها اشاره می شود .

واحد3 m شامل :کلیه کار های خاکبرداری , خاک ریزی , بتن ریزی , گود برداری , آجرکاری

Cm35 و بیشتر از هر نوع , شفته ریزی , احجام کلیه ملات ها , سنگ ریزی و سنگ چینی , جداول بتنی پیش ساخته و سنگ های مصرفی برای سفت کاری و ... .

واحد m2 شامل : کلیه کارهای آجر کاری با ضخامت کمتر از 35cm  , کف سازی در هر نوع , اندود کاری در هر نوع , آسفالت و ایزولاسیون , شیشه , کارهای چوبی , نماشازی , طاق زنی در هر نوع ,  تسطیح و ریگلاژ , آب پاشی , کوبیدن , بوته کنی و تخریب های مربوطه و قالب بندی .

واحد m متر طول شامل : کلیه کارهایی مانند قرنیز , سیم کشی , نعر کشی و زهکشی , جدول کشی , پلاستیک نرده ها و شیشه ها و درز های بتنی .

واحد kg برای وزن اضعاف آن

کلیه کار های فلزی از هر نوع و اوزان مصالح مصرفی مانند سیمان , شن , ماسه , گچ و ...

واحد عدد شامل :کلیه قفل و یراق آلات و پریز های تأسیساتی و ...

واحد دستگاه شامل : کلیه لوازم بهداشتی مانند ظرف شویی و روشویی و سنگ توالت ایرانی و فرنگی و فلاش تانک

مراحل کلی انجام محاسبات متره و بر آورد .

1 ) تهیه نقشه های اجرایی بصورت کلی

2 ) مطالعه جزئی و کلی و دقیق نقشه ها

3 ) تقسیم بندی آیتم های موجود در نقشه

4 ) انجام محاسبات در هر فصل

هزینه جمع آوری : بارگیری و حمل مصالح ناشی از تخریب از محل تخریب تا محل انباشت موقت در کارگاه در قیمت های مربوط به هر ردیف در نظر گرفته می شود .

مصالح مفید ناشی از تخریب در محل دیگری بصورت مجزا انباشته شده و به ازایه این کاتر به پیمانکار هیچ گونه حقی داده نمی شود

عملیات تخریب اصولا" با ماشین انجام می گیرد مگر اینکه

1 ) کم بودن حجم عملیات خاکی        2 ) بدلیل محدودیت محل , اجرا , انجام عملیات خاکی با ماشین ممکن نباشد  

 در بر آورد کار های خاکی به تورم خاک یا تغییر حجم ناشی از نشت خاک هیچ گونه وجهی پرداخت نمی شود .

تقسیم بندی خاک ها از نظر پرداخت در کارکرد عملیات خاکی با دست

1 ) زمین های لجنی : عامل کار تحت تأثیر وزن خود مقداری در آن فرو رود .

2 ) زمین های نرم : با بیل قابل برداشت باشد .

3 ) زمین های سخت : زمین های که با کلنگ و یا رج به قابل برداشت باشند .

4 ) زمین های سنگی : برای برداشت نیاز به چکشهای بادی و سنگ بر باشد و یا از منفجره استفاده شود .

مبنای عمق در عملیات خاکی و گود بر داری در داخل گود کنده شد تراز کف گود است .

هزینه هر گونه خاک برداری و عمق کنی و کانال کنی علاوه بر ابعاد نقشه ها به عهده پیمانکار است و هیچ گونه اضافه پرداختی صورت نمی گیرد .

در انجام عملیات خاک برداری توسط ماشین نیز زمین ها به چهار دسته تقسیم می ئشوند .

1 ) لجنی : وسایل کار با وزن خودشان مقداری در زمین فرو روند .

2 ) نرم : انجام عملیات در آسفالت با بولدزر تا قدرت 150 فوت اسب بخار و یا دیپر .

3 ) سخت : انجام عملیات در آسفالت با بولدزر تا قدرت 300 فوت اسب بخار و یا دیپر .

4 ) سنگی : انجام عملیات در آسفالت با بولدزر بیش از 300 فوت اسب بخار و یا با دیپر .

فاصله عبارت است از کوتاهترین مسیر بین مراکز نقل خاک برداری و خاکریزی است .

در پرداخت مبلغ حمل , اگر حمل در مسیر های شنی و شوسه باشد 90 درصد بها و در صورتی که مسیر ها آسفالته باشد 75 درصد بهای مربوط محسوب می شود .

· یاد آوری های لازم

1 ) چنانچه در سقف ها  یا دیوار های آجری یا بلوکی و یا بتنی با هر نوع ملات , نیاز به ایجاد سوراخ هایی با سطح مقطع بیش از 0.3 متر مربع باشد این عملیات بعنوان تخریب محسوب شده و بهای آن به تناسب نوع کار از ردیف پرداخت می شود .

2 ) در انجام عملیات تخریب با ماشین فاصله حمل تا 100 متر در نظر گرفته شده که اگر از 100متر بیشتر باشد باید هزینه آن محاسبه و پرداخت شود .

3 ) سوراخ کردن سقف یا دیوار های آجری یا بلوکی با هر نوع ملات بسطح مقطع از 0.005 تا 0.1 متر مربع ایجاد سوراخ برای عبور لوله آب یا گاز با سطح مقطع 20 تا 40 سانتی متر بر حسب متر طول اندازه گیری می شود

ملات مصرفي در سنگ فرش و سنگ لاشه با نسبت 1:3 مي باشد .

براي استحكام فرش كف بر روي آن دوغاب سيمان ريخته مي شود و در دوغاب سيمان و ماسه به نسبت 4:1 استفاده مي شود .

در ملات ماسه آهك تركيبي از ماسه و پودر آهك شكفته به نسبت تركيبي 1:3 استفاده مي شود .

قالب بندي     1 ) قالب بندي چوبي    2 ) قالب بندي فلزي

در قالب بندي چوبي از چوب اعلا به جنس راش و يا دولي استفاده مي شود . و تخته نراد يا كاج وارداتي

در قالب بندي هيچ گونه اضافه بهاي به علت مصرفي سيم مفتول ، ميخ ، پشت بند ، مواد رها كننده ، روغن پرداخت نمي شود .

سطوحي مورد محاسبه قرار مي گيرند كه بتن خود باشند .

براي محاسبه ارتفاع قالبندي در ستون ها يا ديوار هاي بتني كه بر روي پي هستند ارتفاع ستون با ديوار نسبت به تراز روي پي اشان ملاك عمل مي باشد . و در ساير طبقات ارتفاع متوسط ستون يا ديوار نسبت به كف همان طبقه مورد نظر ملاك عمل است .

قالب چوبي با پشت بند فلزي به جز ء قالببندي چوبي محاسبه مي شود .

در ديواره آسانسور ها و كانال هاي عمودي تاسيسات تراز كف طبقه اي كه در آن انجام مي گيرد بعنوان مبناي اندازه گيري ارتفاع در نظر گرفته مي شود .

قالب بندي درز انبساط ژوئن با استثناي كف سازي هاي بتني و بقيعه انواع درزها در كف بدون پر كردن آنها و ... بر حسب dm3 ندازه گيري مي شود .

قالب بندي فلزي

اگر به جاي قالب بندي فلزي از قالب بندي چوبي كه يك طرف آن مجهز به ورق گالوانيزه است استفاده مي شود 75 درصد مبلغ پرداخت مي شود .

كار هاي فولادي سنگين : كليه قيمت هاي ارائه شده در اين فصل براي فولاد s137و آرماتور A3 (تيپ سه ) مي باشد و در غير اينصورت تغييرات لازم محاسبه و قابل پرداخت مي باشد .

اين فصل شامل كارهاي فولادي سنگين شامل بريدن ، تهيه ، نصب ، سائيدن ، الكترود مي باشد .

در اتصال تيرهاي مركب اگر از ورق اتصال استفاده نشود جز كارهاي ................

محاسبه طول آرماتور ها

 

 

سقف سبک بتنی : در حالت های زیر مورد مطالعه قرار می گیرد .

1 ) اجرای سقف بتنی با تیرچه بلوک تو خالی بتنی

2 ) اجرای سقف بتنی با تیرچه بلوک سفالی

3 ) اجرای سقف بتنی با تیرچه بلوک مشبک فلزی

حداقل مقاومت فشاری بتن و ماسه باید با مقاومت فشاری سیمان یکسان باشند .

حجم حفرات در نظر گرفته شده در بتن که حجم هر یک از آن ها برابر یا کمتر از 0.05 متر مکعب باشد را نباید در اندازه گیری از حجم بتن کسر نمود .

اجرای سقف بتنی با ضخامت 21 سانتی متر و بیشتر با تیرچه بلوک بر حسب متر مربع اندازه گیری می شود .

حجم حفرات یا سوراخ های که سطح مقطع آنها کمتر از 0.05 متر مربع باشد را نباید از حجم آجر کاری کسر نمود .

آجر کاری با آجر های مختلف و با ضخامت یک و نیم آجره و بیشتر , طاق زنی بین تیر آهن به ضخامت یک آجر و بیشتر آجر کاری و با بلوک سفالی به ضخامت 8 سانتی متر و بیشتر شفته ریزی و ... بر حسب متر مکعب اندازه گیری می شود .

حداقل مقدرا اورلپ در ایزولاسیون 10 سانتی متر می باشد .

اندود قیری هر متر مربع kg2

دو قشر اندود قیر با یک لایه گونی kg3.5

سه قشر اندود قیر  با دولایه گونی kg5

چهار قشر اندود قیر با سه لایه گونی kg6.5

مبنای اندازه گیری سطوح ظاهری است .

اندود کاری و بند کشی

شامل کلیه اعمال تهیه و حمل مصالح لازم , زخمی کردن سطح , اجرای فصل مشترک ها , پخی پاگردی نبشها و چفت ها در نظر گرفته شده است و هیچ گونه اضافه بهایی صورت نخواهد گرفت مگر اینکه عرض بند کشی شده بیشتر از 6 میلی متر باشد . و در اندود کاری سطوح مورب یا قوسی که با سطح قائم زاویه 30 درجه و یا کمتر را تشکیل دهنده جز ء سطوح قائم و در غیر اینصورت جزء سطوح افقی محسوب خواهد شد .

واحد اندازه گیری اندود کاری و بند کشی با متر مربع است مگر درز های که دلیمتر مربع است و درپوش های سیمانی و سایه بانها و کف پنجره ها که متر طول است .

کار های چوبی :

ضخامت نئوپان مورد مصرفی حداقل 18 میلی متر باشد .

زیر سازی کارهای چوبی دیوار ها با چوب های به مقطع cm22.5*5 و یا معادل به فواصل cm40 صورت می گیرد .

رویه دیوارعا به ضخامت 18 میلی متر و به عرض 30= 25 سانتی متر که دارای دو شیار جهت قفل و بست لازم

در سقوف کاذب زیر سازی از چوب به ابعاد cm6*4 و با فاصله cm 60 در قطعات اصلی

استفاده از چوب به ابعاد 4*4 و فاصله cm60 در قطعات فرعی

واحد اندازه گیری کارهای چوبی مترمربع , متر طول , متر مکعب , لنگه

اجرای کاشی و سرامیک و موزائیک : نسبت ملات ماسه سیمان مصرفی 1:5 می باشد .

عیار دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ برای دوغاب ریزی در کاشی و سرامیک kg/m3400 و به نسبت 1:6می باشد.

زاویه سطوح افقی و قائم 30درجه نسبت به خط قائم .

مبنای کار جهت ارائه محاسبات متره و بر آورد سطوح نمایان می باشد .

به موزائیکی که قشر رویه آن از جنس خود جسم موزائیک بوده و رویه آن صیقلی شده باشد موزائیک سازه گویند .

به موزائیکی که قشر رویه آن از سیمان پرتلند معمولی و خرده سنگ معمولی (سیاه و سفید) تشکیل شود موزائیک ایرانی گویند .

به موزائیکی که قشر رویه آن از سیمان سفید با رنگی و خرده سنگهای مرمر یا مرمریت نمره 3و4 و بیشتر تشکیل شده باشد موزائیک فرنگی گویند .

واحد اندازه گیری موزائیک کاری متر مربع می باشد .

نحوه محاسبه هزینه حمل مصالح :

فاصله حمل : عبارت است از فاصله میان محل تحویل تا انبار کارگاه .

اگر تا km30 باشد هیچ گونه اضافه بهائی شامل مصالح مصرفی نمی شود در این صورت , بصورت ton-kmاضافه بها منظور می شود .

مصالحی که مشمول اضافه بها در صورت افزایش فاصله حمل تا 30km باشند شامل آهن آلات , سیمان , آجر , مصالح سنگی , قیر .

در سیمان : افزایش اضافه بها به تمام سیمان مصرفی بعداده 6 درصد اتلاف سیمان مصرفی .

در اجرای بنائی بلوک سیمان در هر متر مکعب ملات kg175+6 در صد اتلاف سیمان .

در اجرای سقف های تیر چه بلوک با بلوک های سفالی در هر متر مکعب 571 لیتر بتن با در نظرگرفتن عیار سیمان      در بتن .

در اجرای سقف های تیر چه بلوک با بلوک های بتنی در هر متر مکعب 770لیتر بتن با در نظر گرفتن عیار سیمان مصرفی . 

مقدار مصرف مصالح سنگي :

مصرف شن و ماسه : در انواع بتن و محصولات بتني ، در بتن معمولي 2.2تن شن و ماسه در هر متر مكعب در بتن سبك ton1.1شن و ماسه در هر متر مكعب

در بتن سبك ton/m31.5 پوكه

Ton/m30.6 ماسه در كارهايد بنايي با آجر قزاقي ماشيني

Ton1.84 سنگ و ton0.6 ماسه در هر متر مكعب در بنايي با سنگ هاي شيب دار در ملات ماسه سيمان .

Ton1.85 ماسه در هر متر مكعب در اندود هاي سيماني افقي و قائم

Ton0.05 ماسه در هر متر مربع در فرش كف و سنگ كاري

Ton2 سنگ قلوه و ton0.6 ماسه در هر متر مكعب با سنگ قلوه و ملات ماسه سيمان .

Ton1.3 ماسه در هر متر مكعب با بلوك سيماني تو خالي .(بلوك و ملات)

Ton2.2 مصالح سنگي در هر مترع مكعب در بتن آسفالتي كوبيده شده

Ton0.16 ماسه در هر متر مكعب با بلوك بتني پيش ساخته

براي منظور كردن اضافه بها در حمل آهن آلات بر اساس نقشه هاي اجرايي 1.05كيلو گرم بابت حمل منظور مي شود در كارهاي آسفالتي نيز بر ازايه هر كيلو گرم غير مصرفي 1.05 اضافه مي شود . (‌ton-km)

د رهر متر مكعب كارهاي بنايي با آجر فشاري قزاقي ،سيماني،ماشينيton1.25 آجر مصرف مي شود .

Ton0.35 بابت حمل بلوك براي هر متر مكعب نهايي با بلوك سفالي (تيغه) و پيش ساخته اجرا مي شود .

Ton0.3 بابت حمل بلوك براي هر متر مكعب سقف سبك كه بلوك هاي سفلي اجرا مي شود . 

فاصله حمل سيمان اگر از داخل خريداري شود محل كارخانه توليد كننده مبدا" و اگر از خارج تهيه شود اولين كارخانه نزديك به كارگاه مبدا" محسوب مي شود .

در كارهاي فلزي اگر از داخل تهيه شود محل كارخانه توليد كننده و در غير اين صورت يكي از نزديك ترين شركتها ي تهران ،اصفهان،اهواز به كارگاه در نظر گرفته مي شود .

تهيه متره و فهارست بها

يك دفتر چه فهرست بها داراي بحث هاي اصلي زير مي باشد

1)    دستورالعمل ها

2)    كليات

3)    مقدمه فصلها

4)    شرح و بهاي واحد رديف ها

5)    پيوست ها

تجهيزات كارگاه :

تعريف : كليه اعمالي كه بايد به صورت موقت و براي دوره اجراي كار انجام مي شود .

از قبيل ايجاد ساختمان هاي نگهباني ،ورودي،پشتيباني ،انبار،راه هاي دسترسي و انحرافي و راه هاي سرويس ها ، ساختمان هاي عمومي و تأمين و بر چيدن .

روش تهبه بر آورد تجهيزات كارگاه :

1) همواره بايد اقتصادي ترين روش را انتخاب نمود .

2) هزينه مربوط به هر يك از اجزاء تجهيز و برچيدن كارگاه را بر حسب قيمتهاي محل اجراي عمليات و با لحاظ نمودن هزينه هاي بالا سري به صورت مقطوع بر آورد نمود .

3) براي ساختمان هايي كه به صورت موقت احداث مي شوند ارزش مصالح بازيافتي از هزينه احداث كسر مي گردد .

4) هزينه حمل و نصب و استهلاك ساختمانهاي پيش ساخته ، قابهاي فلزي و ... در طول اجراي كار محاسبه شده و جزء بر آورد هزينه تجهيز و بر چيدن كاگاه منظور مي شود .

به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار در كار 70 درصد قيمت مصالح پاي كار محاسبه و با در نظر گرفتن ضريب پيشنهادي پيمانكار و ضرايب بالاسري و منطقه اي به پيمانكار در صورت وضعيت موقت پرداخت مي شود . و همچنين هزينه حمل براي آن دسته از مصالحي كه مشمول هزينه حمل مي شوند .

هزينه بالا سري : جهت جبران هزينه هي ناشي ا بيه هاي نعمول و غبر معمول ، ساليات ،هزينه مناقصه و ضخامت نامه ها و سور پيمانكار و .... در نظر گرفته مي شود .

انواع هزينه بالا سري   1) بالا سري عمومي   2) بالا سري در كار

1 ) بالا سري عمومي : هزينه هايي كه نمي توان به كار مشخصي نسبت داد . مانند حقوق،بيمه،ايب و ذهاب،نگهداريو استملاك پذيرايي و تشريفات و عوارض قانوني و ....

2 ) هزينه هاي بالاسري كار: مانند تنخواه در گردش پيمانكار، ضخامت نامه ها ، ماليات ، صندوق كار آموزي سود ؛ هزينه هاي مستمر كارگاه و تهيه مدارك و نقشه جات كه به كار هاي مشخص مربوط مي شوند . كه در كل 1.3 مي باشد .

فرمول ضريب طبقات :

                                              

فرمول طبقات به ساختمان هايي كه بيشتر از همكف و زير همكف هستند مشمول مي شود و شامل كارهاي محوطه سازي نمي شود .

ضريب طبقات در حين اجراي كار با كم و زياد شدن طبقات تغيير ناپذير است .

فرمول ضريب ارتفاع                         

 

ضريب منطقه : توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه مي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       (( نکات مهم متره و بر آورد ))

در دفترچه فهرست بها سود پیمانکار منظور نشده است .

به محل اجرای عملیات ساختمانی محل کار گفته میشود .

به محوطه های درون کارگاه که پیمانکار  از آن ها برای قرار دادن وسایل ساختمان های موقت یا مصالح استفاده مب کند پای کار گفته میشود .

به مصالح مورد نیاز برای انجام عملیات موضوع پیمان که به صورت مرتب و تفکیک شده  توسط پیمانکار در کارگاه انبار شوند مصالح پای کار گفته می شود.

به قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که لا اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور در خارج از کارگاه ساخته میشود مصالح و تجهیزات پای کار گفته میشود .

مصالح و قطعات قید شده در صورت جلسه ئمتعلقه به کار فرما است و مصالحی که خارج از کارگاه است می بایست به تائید کارفرما برسد.

دستورات شفاهی کارفرما فاقد اعتبار می باشد .

پیمانکار بایستی در هر هفته و در هر ماه و در هرروز کاری پیشرفت فیزیکی کار را به اطلاع کارفرما برساند .

دستورات بدون صورت جلسه فاقد اعتبار است و بهتر است قبل از دستور کار صورت جلسه تهیه شود .

هزینه تمامی تله گیری و ترسیم بر عهده پیمانکار است که اگر ظرف 15 روز بعد از اخطار کار فرما اقدام به اصلاح نکند توسط کار فرما اصلاح و با اضافه کردن 15درصد هزینه اضافی از حساب پیمانکار کسر می شود .

وظایف مهندس مشاور : بازرسی و کنترل وسایل تاسیساتی نصب در محل , تعیین نوع و محل آزمایش مصالح , تهیه نقشه های تفضیلی اجرایی بیشتر , انجام تشریفات تحویل موقت و صورت وضیعت ها و صدور گواهی نامه ها و تهیه آنها .

حداکثر مدت زمان لازم جهت اندازه گیری کارها و تهیه صورت وضیعت قطعی و اعتراض امتحانی پیمانکار و رسیدگی به آن و تصویب آن 6 ماه می باشد .

مهندس مشاور نقشه ها و مدارک مناقصه را باید به گونه ای تهیه کند که حداقل سه شرکت قادر به شرکت در مناقصه باشند .

در صورت عمل نکردن  پیمانکار به وظایف خودکارفرما می تواند پیمان را بصورت یک جانبه فسخ کند .

در موارد زیر پیمان از طرف کارفرما قابل فسخ است .

1-   تاخیر در تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع به کار بیش از 2/1 مدت پیمان .

2-   تاخیر در شروع عملیات اجرایی بیش از یک دهم مدت تعیین شده .

3-   تاخیر در اتمام کار بیش از 4/1 مدت پیمان .

4-   رها کردن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما بدون علل قهری و بیش از 15 روز .

5-   انتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما .

6-   عدم توانائی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخیس دستگاه نظارت .

7-   انحلال شرکت پیمانکار .

8-   ورشکستگی پیمانکار .

هرگاه قبل از این که ارزش کارهای انجام یافته توسط پیمانکار به 75درصد مبلغ پیمان رسیده باشد کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار شود نباید به مصلحت خود و با علل دیگر می تواند پیمان را خاتمه دهد .

کارفرما در مدت 10روز از تاریخ اعلام اتمام پیمان اقدام به تنظیم صورت قطعی می نماید .

ضریب پیمان

پس از پایان عملیات اجرایی دوره تضمین شروع می شود . که در ساختمان 6الی12 و در راه12الی24ماه می باشد .

به کارهایی که خارج از مدت قرار داد انجام شود در اصطلاح تاخیرات گویند . اگر عامل آن کارفرما باشد به آن تاخیرات مجاز و اگر عامل آن پیمانکار باشد به آن تاخیرات غیر مجاز گویند.

تعریف کارگاه : محل اجرایی عملیات موضوع پیمان ؛ محای که کارفرما اجازه می دهد تا انجام پیمان صورت گیرد .

محل های که برای اجرای عملیات موضوع پیمان و محل های که به جهت انجام عملیات از آنها استفاده می شود .

کلیه اراضی که به نحوی پروژه از آنها استفاده می شود .

مدیر طرح از سوی کار فرما به پیمانکار معرفی می شود .

کارفرما می تواند 15درصد کارگران مورد نیاز عملیات موضوع پیمان را به شرط داشتن صلاحیت ارائه کار به پبمانکار معرفی کند .

هزینه آزمایش های لازم جهت حسن انجام کار بعهده کارفرما است .

تأمین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده کارفرما است .

نوع سیمان مشخص شده در فهرست بها تیپ یک میباشد .

پیمانکار باید در موقع عقد قرار داد5درصد مبلغ اولیه پیمانرا به کارفرما بصورت نقدی و یا ضمانت نامه بانکی ارائه دهد و کارفرما جهت تقویت بنیه مالی پیمانکار 25درصد مبلغ اولیه پیمان را به پیمانکار می دهد .

ضریب تعدیل موقعی که اعمال می شود که مدت اجرای قرار داد 5سال باشد .

شاخص قیمت هر سه ماه یک بار از طرف سازمان برنامه و بودجه انتشار می یابد .

از مبلغ ناخالص هر صورت وضیعت موقت ,معادل 10درصد آن بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر شده و درمزد کارفرما بعنوان امانت نگهداری می شود . برای این که مبلغ پس از تصویب صورت وضیعت قطعی و باقی آن پس از آن از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی به پیمانکار پرداخت می شود .

شرایط عمومی شامل 6فصل می شود .

طراحی و ترسیم جزئیات اجرائی قسمتی از کار را که بر طبق نقشه اولیه اجرا نشده باشد نقشه از بیلت گفته می شود .

مصرف خاک نباتی در کارگاه و پروژه به هیچ وجه مجاز نمی باشد .

در زمین هایی که گودال آنها در مدت کمتر از 8 ساعت پر از آب شود با تلمبه برقی و در غیر این صورت از پمپ دستی جهت تخلیه آن استفاده می شود .

کفراژ همان قالب بندی اسن و به بتن اکسپوز بتن نمایان نیز گفته می شود .

اگر رنگ کاری درب و پنجره بارست انجام می گیرد حداقل دمای محیط x2 و اگر با پمپ صورت گیرد حداقل دما x10 باید باشد .

وزن مخصوص سیمان 2.8 الی gr/cm3 می باشد .

گود برداری و محل گود به محلی گویند که رقوم نهایی خاک برداری در تمام جهات نسبت به تراز سطح زمین طبیعی پایین تر بوده و حداقل عمق متوسط آن برابر 60 سانتی متر باشد .

اگر سطح شیشه خور لنگه در نسبت به کل سطح آن کمتر از 3/1 باشد قیمت شیشه خور برابر قیمت در و در غیر اینصورت برابر قیمت پنجره در نظر گرفته می شود .

منظور از خر پا کوبی سطح تصویر افقی خرپا است و بابت خیز و شیب خرپا هیچ گونه اضافه بها داده نمی شود .

کلیه میخ های مصرفی در خرپا از میخ سیاه می باشد .

در سقف های شیر وانی حداقل ضخامت ورق گاروانیزه m/m0.6 می باشد .

اگر زاویه شیب سقف نسبت به سطح افق بیش از 75 درجه باشد از قیمت مربوط به سطوح قائم استفاده می شود .

معیار اندازه گیری خر پا لبه دهانه و ارتفاع آن بستگی دارد به ترتیب 10و 7 متر می باشد .

در کارهای سقف کاذب اگر با سطح مقطع کمتر از 0.25 متر مربع باشد از سطح اجرائی کار کسر نمی شود .

در شفته در هر متر مکعب 150 الی 250kg/m3 آهک استفاده می شود .

اندود کاری از بالا به پایین انجام می شود .

حداقل دمای لازم برای اندود کاری 5 درجه سانتی گراد است .

برای تهیه اندود کاهگل در هر متر مکعب 100 الی 200 گرم نمک و 150 کیلو گرم کاه مصرف می شود .

ضخامت اندود کاهگل در سطوح افقی cm5 و قائم cm3.5 می باشد .

واحد داربست متر مربع است .

حداقل مقاومت سنگ مصرفی در ساختمان kg/cm2400 می باشد .

اگر سنگ بصورت حکمی اجرا شود 10 درصد اضافه بها می خورد .

ضریب ارتفاع بالا تر از 3.5 متر را شامل می شود .

تبصره : معمولا" 3/2 حجم دیوار آجری را آجر و 4/1 تا 3/1 حجم آن را ملات تشکیل می دهد .

 

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 18:9  توسط میلاد   |